Monday, May 05, 2008

A kiss and a Prince


این عکس مال حدوداً سه سال پیش است، بچه غورباقه ام در حال پا درآوردن!
در دست من است،
خیلی موجودات نازی هستند ... خیلی هم لطیف...
تا قبل از داشتن این ها احساسم نسبت به غورباقه ها متفاوت بود

No comments: