Sunday, March 15, 2009

امروز روزه گرفتم
متوجه شدم که چقدر چیز میز خوردن تو زندگی من نقش داره
وقتی روزم نمی تونم چندان کاری انجام بدم
چون نمی تونم قهوه هم بخورم اصولا همش خوابم در طول روز

No comments: