Wednesday, April 08, 2009
آدمسمو در آوردم و چسبوندم رو سیب کنار ِ دستم، یه دفه دیدم چقدر شبیه یه پیرمرده


No comments: