Monday, May 25, 2009

ساعت 9

باور کن
زندگی همین امروزهلحظه ای که تکرار نمیشه
فرصتی که هیچ وقت نداشتی
شاید
تنها شانس تو
همین امروزه