Sunday, July 05, 2009

حرف، بسیاری لحظه ها، برای پوشاندن است نه برای آشکار کردن

No comments: