Saturday, July 11, 2009

من و تو و خدا

1 comment:

امین said...

یاد یه چیزی افتادم.
یه دختر و پسره داشتن با هم حرف میزدن، یه آخوندی چیزی میاد میگه همیشه وقتی یه دختر و پسر در کنار هم هستند، یک شخص ثالثی هم حضور دارد، و آن شیطان است.

بعد در جواب میشنه که: نه حاج آقا، اون شخص سوم خدا است.
--------
اینه تفاوت ذهن کثیف با سالم.
--------
راستی،‌ وقتی ملت این جا کامنت میذارن دیگه بر نمیگردن ببینن در جواب بهشون چی گفتین.
اینه که یه ترتیبی بدین بفهمیم اگه پاسخمون رو دادید.
مثلا یه ایمیلی چیزی.