Monday, October 19, 2009

آدم خودکشی کنه
بعدش که چشاشو باز می کنه ببینه هنوز تو این دنیاست
چه احساسی می کنه؟

1 comment:

امین said...

احتمالا همون احساسی که جنین وقتی به دنیا میاد داره!!!
گیج و منگ. دوست داره برگرده همون جایی که بود...

نمیدونم، فقط حدس زدم. شما که این کارو نکردی؟!