Friday, February 26, 2010

وقتی که آدم تنهایی هستم ذهنم بهتر کار می کنه
خودم حرفه ای تر و سالم تر زندگی می کنم
-
چه حالت تاسف باری

No comments: