Saturday, March 27, 2010

در و باز نکن

در و باز نکن
نمی خوام ببینی چه شکلی ام
بدونه تو