Wednesday, March 31, 2010

راست بری
چپ بری
زندگی همش کشکه
حالا هی بدو