Friday, April 16, 2010

در رشته ی ما وکیلی موفق است که با استفاده از قانون، عدالت را از خودش و موکلش بتواند دور کند
-
با الهام از دیلبرت