Thursday, August 12, 2010

شب اصلا خواب آرومی نداشتم
یه خواب تاریک و بدو بدو و خارج از فضای زمین دیدم
الان که صبحه و پاشدم بسیار پریشون و خسته ام
فک ام هم هنوز درد می کنه، این دندون هنوز جاش بسته نشده
دیگه قرص نمی خورم، خیلی خرفتم می کنه و منگ
ترجیح میدم درد بکشم ولی به کارام برسم
کاش می شد امروز اصلا نرم بیرون

No comments: