Tuesday, October 26, 2010

وقتی از دوتا از نزدیکترینات و عزیزترینات بخوری دیگه واست فرقی نمی کنه که کی به کجات بزنه

بی حس تر ازین حرفایی

No comments: