Friday, October 15, 2010

این روزها
زندگی میاد
زندگی می ره
شده تاب بازی
مثل وقتی که می گن
"نفسی میاد و میره"
تو من هم
هر از گاهی
زندگی
میاد
و
میره

No comments: