Saturday, October 16, 2010

چند سالی طول خواهد کشید تا درک کنم که دیگه واقعا قرار نیست بچه هامو تو سنگ چشمه با تو بزرگ کنم
از بس که ماهی تو
بهترین دوستمی تو

No comments: