Tuesday, February 22, 2011

تاس بد زندگيم


در حال مرگم
جان دادن
و چقدر عاشقانه در خود فرو ميريزم

No comments: