Thursday, March 31, 2011

ز عشق رنج‌ها دیدم، خندیدم

با غم بار‌ها نشستم، خندیدمز دوری رخ تو در کنارم، در درد

با دیگری ترا نشستن، خندیدمعشق خواستم که شد با من سرد

به خواستن و نداشتنم خندیدمز خند‌ه ها م غم دوری کرد

دنیا را زیبا دیدم، اآی چه خندیدمامیر شفازند

No comments: