Thursday, October 15, 2009

هر چه قدر هم که رویایی و سور رئال زندگی کنی
بازم واقعت پیدات می کنه و تالاپ خودشو می کوبه تو سرت
نماد این واقعیت تو زندگی من مادرمه
واسه همین ازش فرار می کنم
چون راست ترین حرف ها رو می زنه

No comments: