Wednesday, October 14, 2009

یه مقاله خوندم در مورد"جوانمردی در شیعه" و واقعا لذت بردم
سه قسمت داره این مقاله که در قسمت اولش بیشتر به جوانمردی در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام می پردازه
در قسمت دوم به سلمان به عنوان بارزترین نماد این جوانمردی می پردازه
در قسمت سوم ...
برین خودتون کامل بخونید دیگه!
[البته به زبان فرانسه است!]

No comments: