Sunday, April 26, 2009

با تو دوست شدم تا تو خودکشیم کمکم کنی

یه چیز خنده دار بگو
امروز ازون روزاست که میخوام "بمیرم" از خنده

No comments: