Sunday, April 26, 2009

زندگیت در دو بخش خلاصه میشه
یا در تقلای به خواب رفتنی
یا در تقلای بیدار شدنی

No comments: